Staff InfoMain Duties

Yen-Ching Lin

  • Administrative Specialist
  • E-mail:yenching@kmu.edu.tw                      
  • Ext: 2799
  1.                                                            

Hung-Liang Lin

  1.  

Yun-Tung Chen

  1.  

Wei-Ming Chen

  1.  

Li-Li Chu

  1.  

Chia-Che Lee     

  1.